Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 100X150/150X100

THÉP HỘP 100X150/150X100

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 100X150/150X100 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 100X200/200X100

THÉP HỘP 100X200/200X100

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên bán thép hộp chữ nhật 100x200/ 200x100 dày 2mm, 2.5mm...
THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 150X300/300X150 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 150X350/350X150  

THÉP HỘP 150X350/350X150  

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 150X350/350X150 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 160X80/80X160

THÉP HỘP 160X80/80X160

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 160x80/80x160 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 250X350/350X250

THÉP HỘP 250X350/350X250

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 250X350/350X250 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 40X80/80X40

THÉP HỘP 40X80/80X40

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 40X80/80X40 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 50X100/100X50  

THÉP HỘP 50X100/100X50  

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên bán thép hộp chữ nhật 50x100/100x50 dày 1.4mm, 1...
THÉP HỘP 75X150/150X75  

THÉP HỘP 75X150/150X75  

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 75X150/150X75 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 200X400/400X200

THÉP HỘP 200X400/400X200

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 200X400/400X200 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 250X150/150X250

THÉP HỘP 250X150/150X250

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 250X150/150X250 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 60X120/120X60

THÉP HỘP 60X120/120X60

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 60X120/120X60 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 75X125/125X75

THÉP HỘP 75X125/125X75

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 75X125/125X75 có độ dày như sau...
THÉP HỘP 80X120/120X80  

THÉP HỘP 80X120/120X80  

Công Ty Đại Phúc Vinh tại TP HCM chuyên thép hộp chữ nhật 80X120/120X80 có độ dày như sau...

THÉP HỘP 100X150/150X100

THÉP HỘP 100X150/150X100

THÉP HỘP 100X200/200X100

THÉP HỘP 100X200/200X100

THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

THÉP HỘP 150X300/300X150 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 15mm

THÉP HỘP 150X350/350X150  

THÉP HỘP 150X350/350X150  

THÉP HỘP 160X80/80X160

THÉP HỘP 160X80/80X160

THÉP HỘP 250X350/350X250

THÉP HỘP 250X350/350X250

THÉP HỘP 40X80/80X40

THÉP HỘP 40X80/80X40

THÉP HỘP 50X100/100X50  

THÉP HỘP 50X100/100X50  

THÉP HỘP 75X150/150X75  

THÉP HỘP 75X150/150X75  

THÉP HỘP 200X400/400X200

THÉP HỘP 200X400/400X200

THÉP HỘP 250X150/150X250

THÉP HỘP 250X150/150X250

THÉP HỘP 60X120/120X60

THÉP HỘP 60X120/120X60

THÉP HỘP 75X125/125X75

THÉP HỘP 75X125/125X75

THÉP HỘP 80X120/120X80  

THÉP HỘP 80X120/120X80  
0937682789