Thép hình chữ I

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp Thép Hình I: I100 I120 I148 I150 I194 I198 I200 I244 I248 I250...
THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792 / I 496 X 199, I 582 X 300, I 588 X 300...
THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200 / I 100 X 50, I 120 X 60, I 150 X 75, I...
THÉP HÌNH I248 I250 I298 I346 I350

THÉP HÌNH I248 I250 I298 I346 I350

THÉP HÌNH I248 I250 I298 I346 I350 / I 248 X 124, I 250 X 125, I 298 X 149, I...
THÉP HÌNH I300 I400 I500 I600 I700 I800

THÉP HÌNH I300 I400 I500 I600 I700 I800

THÉP HÌNH I300 I400 I500 I600 I700 I800 / I 300 X 150, I 400 X 200, I 500 X 200...
THÉP HÌNH I396 I446 I450 I482 I488

THÉP HÌNH I396 I446 I450 I482 I488

THÉP HÌNH I396 I446 I450 I482 I488 / I 396 X 199, I 446 X 199, I 450 X 200, I...

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH I496 I582 I588 I594 I596 I792

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200

THÉP HÌNH I100 I120 I150 I198 I200

THÉP HÌNH I248 I250 I298 I346 I350

THÉP HÌNH I248 I250 I298 I346 I350

THÉP HÌNH I300 I400 I500 I600 I700 I800

THÉP HÌNH I300 I400 I500 I600 I700 I800

THÉP HÌNH I396 I446 I450 I482 I488

THÉP HÌNH I396 I446 I450 I482 I488
0937682789